Har ni innovationsförmågan?

Innovationsarbetet är i grunden en verksamhet som präglas av osäkerhet och ett sökande. Det innebär att en innovationsprocess behöver ha egenskaper för att möjliggöra ett agerande som stödjer ett sådant arbete. En del beskriver innovationsprocessen som ett arbete i kontrollerat kaos. Utgångspunkten här är att oavsett hur processen ser ut så finns det ett generellt behov av att kunna mäta och utvärdera innovationsprocessens egenskaper. Med utgångspunkt i definitionen av innovation så kan innovationsprocessen sägas inkludera stegen från att ”fånga” idéer till att värdet av innovationerna är implementerade och kunderna får ta del av dem. Detta kan vara i form av en produkt, tjänst eller annat kundvärde. Det kan också vara i form av kostnadsbesparingar i form av att ex. produktionskostnader/tid minskas.

Mätetal – finns möjlighet att lyckas?

För att kunna uttala sig om innovationsprocessens olika delar och förmågan att driva innovation krävs mätetal som bedömer innovationsförmågan. Mätetalen visar på hur vårt nuläge ser ut, vart vi är svaga och var vi har våra styrkor. I den bedömningen tar man in alla olika delar av företaget såsom profil, strategi, idéhantering, mätning, varumärke och organisationskultur. Exempel på frågor skulle kunna vara:

• Idéernas antal, typ/mix och kvalité.
•  Hur ser innovationsportföljen ut och bedömning av deras framtida värde i form av varumärke, strategi och intäkter.
• Ledtiderna för att ta en idé  till, antingen en färdig innovation och att företaget börjar tjäna pengar, eller att idéen arkiveras.
• Hur mycket resurser som är bundet i innovationsprocessen.
• I vilken grad som innovationsprocessen levererar resultat utifrån uppsatta mål.

Vi bjuder nu på den kompletta mallen för bedömning av innovationsförmåga. Kontakta gärna oss på InnovationLab om ni behöver hjälp att tyda resultatet av mallen.