Öppna affärs- och organisationsmodeller

Allt sedan Adam Smith skrev Wealth of Nation 1776, har utvecklingen bekräftat hans teorier ända fram till idag. Drivkrafterna bakom utvecklingen är ökad specialisering (specifik kompetens) och ökade krav på integrering (koordinering av olika kompetenser) i samhället. Exempelvis så kräver, den teknik som idag produceras för mobiltelefoner och datorer, en mångfald av olika kompetenser. Utvecklingen fortsätter med oförminskad styrka.

Det som är i fokus är naturligtvis den tekniska utvecklingen i sig men framför allt är det behovet av att kunna integrera mängden av olika kompetenser för att lösa de problem som finns. I ett större makroperspektiv så ställs samhället idag inför en mängd utmaningar som ex. kräver tekniska lösningar för gröna transporter, men det krävs även nya processer, affärsmodeller och nya förmågor för att leda utvecklingen i framtidens transportsystem. På samma sätt har vi utmaningar med att skapa framtidens energiförsörjning, där gränsen mellan kund och producent är underordnad. Gamla sanningar blir ifrågasatta.

Den traditionella synen på att enskilda företag och enskilda organisationer står som garanten för att skapa lösningar för framtiden är på väg att förändras. World Economic Forum har frågat världens företagsledare om hur framtidens utmaningar skall tacklas. 90% av företagsledarna svarade att partnerskap mellan företag, offentliga organisationer och medborgare kommer att spela en avgörande roll för att lösa framtidens problem (Bendell et al., 2010).

Vi står idag inför ett paradigmskifte där kontrollen över utvecklingen går mot att flera aktörer tillsammans tar sig an en utmaning och genom koordinering mellan de olika aktörerna skapas möjligheter att lösa komplexa problem. Detta är ett fenomen som inte bara omfattar utveckling och tillverkning. Finansiering sker idag allt mer med crowd sourcing där flera aktörer tillsammans bidrar för att möjliggöra en insats.

Argumenten för att driva utvecklingen och för privata aktörer att involvera sig i denna typ av samarbete är en förståelse om att det i slutändan skapar nytta för slutkunden och därmed bidrar till att företaget får tillgång till konkurrensfördelar som de kan kapitalisera på.

“One of the arguments for business leaders to engage with their stakeholders is that it enables them to develop products or services more suited to particular markets, and to receive positive reputational benefits for the superior social or environmental qualities of products or services and the company providing them” (Bendell et al., 2010).

Insikten handlar om att vi tillsammans kan göra mer än vad enskilda aktörer klarar själva oavsett om de är stora företag eller enskild individ. Varför är detta så viktigt att förstå just idag 2018? Det är knappast en överraskning och utvecklingen har kunnat skönjas under flera decennier. Öppna system såsom organisationsformer har beskrivits redan på 1950-talet av Boulding (1956). Det som gör det högintressant idag är att öppna system, är ett sätt att svara på en ökande global konkurrens där inget företag idag kan säga att de har all kompetens som behövs för att lyckas inom ramen för den egna organisationens gränser. För små och medelstora företag, är öppna system hävstången med vilken de kan konkurrera med stora giganter och vara mer lättrörliga än sina konkurrenter.

Öppen innovation är en delmängd av öppna system men har viktiga särdrag som behöver utforskas och förstås. Öppen innovation är något mer än att två producenter skickar och respektive tar emot standardiserade delkomponenter som sedan monteras ihop. Öppen innovation går på djupet i hur nya produkter och tjänster utvecklas genom gränsöverskridande samarbete.

Open Innovation/öppen innovation

Begreppet öppen innovation används flitigt i media. Ibland förstås begreppet väldigt snävt som att man ”uppfinner” tillsammans, men begreppet är djupare än så. En definition som kan användas är:

Innovating with partners by sharing risk and reward in the development of products, services, and marketing.

Definitionen ger en grund för att se öppen innovation som omfattar ekonomiska delar såväl som att marknadsföra resultatet. Om den traditionella modellen för intern innovation hade varit mer framgångsrik jämfört med öppen innovation så hade vi troligen inte sett den anstormning av nya nätverk som ger sig på ganska komplexa utmaningar för att tillgodose kundernas och marknadens behov.

“Change must come because trying innovation behind closed doors and occasionally sense-checking with focus groups can no longer keep pace with those organizations which are fully networked and open to market collaboration, nor can it deliver the same level of transformational innovation.” (Cushman, 2014)

 

 

Referenser

Bendell, J., Collins, E., & Roper, J. (2010). Beyond partnerism: Toward a more expansive research agenda on multi-stakeholder collaboration for responsible business. [Article]. Business Strategy & the Environment (John Wiley & Sons, Inc), 19(6), 351-355. doi: 10.1002/bse.685

David Cushman and Jamie Burke Palgrave (2014). The 10 Principles of Open Business: Building Success in Today’s Open Economy, Macmillan © 2014

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *