Guide: Struktur för innovation

För att lyckas  med att utveckla strukturer och processer så måste det finnas en gemensam förståelse för vad ni vill åstadkomma med ert innovationsarbete. Dessutom är det bra om alla inblandade har ett gemensamt språk och tydliga definitioner. Om ni är i början av att bygga upp er innovationsförmåga så kan ni med fördel se arbetet som ett förändringsprojekt. Ett sådant projekt kräver att du känner till ditt utgångsläge och sedan har ett tydligt mål och en strategi för vägen dit.

Ett sätt att inrikta innovationsarbetet

En definierad struktur och en tydlig innovationsprocess blir ett sätt att inrikta och styra innovationsarbetet.  Detta hjälper er att undvika misstag som ex. att falla in i ett beteende där inkrementell produktutveckling och händelsestyrda uppfinningar blir resultatet. Det övergripande syftet är att få fram idéer och innovationer i linje med er strategi samt att driva fram en arbetsmiljö som balanserar individens kreativitet med fungerande struktur och innovationsprocesser.

6 punkter för att skapa struktur

Organisationer som är framgångsrika i sitt innovationsarbete utgår från en innovationsstrategi med vision, mission och innovationsmål för att i nästa steg  ta fram följande strukturer och processer i tur och ordning.

1. Utformning av nyckeltal, rutiner och processer för att mäta och följa upp innovationsarbetet.
2. Design och beskrivning av den centrala innovationsprocess samt definiera roller och ansvar.
–  hur beslut avseende innovation tas och av vem.
–  en process för att hantera idéer.
–  metoder för att värderar och prioriterar idéer.
3. Val av fokusområden (valda områden i er innovationsstrategi).
4. Planering och processer för att få in kunden och andra intressenter tidigt i innovationsprocessen.
5. Skapa en lärande organisation.
6. Planering för systematiskt utvärdering av strukturer och processer så att de kan vidareutvecklas.

Vi bjuder på en kostnadsfri guide för att skapa strukturer: