7 viktiga punkter i en innovationsstrategi

När det kommer till innovationsstrategier är den första utmaningen att koppla ihop innovationsstrategin med den övergripande strategin för företaget. Den andra utmaningen är att sedan operationalisera denna strategi, dvs att förklara hur denna strategi ska genomföras rent operativt. Den operativa biten är ofta inte helt tydlig och det kan leda till att företagen fastnar i en teoretisk modell som inte har kopplingar till övriga verksamheten.

Innovationsstrategins positiva effekter

Får man däremot till den kopplingen, skapar det ett engagemang i företaget då medarbetarna vet vad innovationsstrategin innebär för dem i deras roller och i deras arbetsuppgifter. Rätt kommunicerad ser medarbetarna hur innovationsstrategin hjälper till att leda företaget mot mål som satts i den övergripande strategin och det i sin tur leder till ett mer fokuserat arbete.

Externa intressenters påverkan

Men det är inte bara internt som innovationsstrategin verkar, i en väl fungerande innovationsstrategi låter man även externa intressenter influera strategin. Vad tycker våra kunder? Vart är marknaden på väg och hur ser teknikutvecklingen ut? Det är sådana frågor vi måste ställa oss för att få en riktning på utvecklingen som leder till att produkter som tas fram fyller ett behov på marknaden.

lamp-symbols

Innovationsstrategins innehåll

En innovationsstrategi ska vara ett hjälpmedel som bidrar till att initiera och fokusera arbetet. Lika väl som det ska innehålla riktlinjer om hur arbetet ska drivas och utvärderas. Nedan följer 7 punkter som vi på InnovationLab tycker är viktiga att ha med i en innovationsstrategi:

 1. Mål och betydelse

  Det är viktigt i en innovationsstrategi att kommunicera vilka mål organisationen har med innovationsarbetet och vilken betydelse det får om dessa uppnås.

 2. Interna och Externa intressenter

  En kartläggning över vilka interna och externa intressenter som har en roll i innovationsarbetet och var deras input kommer in i processen.

 3. Fokusområden

  Inom vilka områden ska vi fokusera vårt innovationsarbete? Beroende av trender och utveckling av olika slag styrs denna fokusering. Ta också med de arenor vi har för att samla idéer (mässor, konferenser, utbildning, forskning etc…

 4. Resursstyrning

  Att sätta kriterier för hur vi ska allokera resurser i innovationsarbetet. Detta är en ”fallgrop” många organisationer hamnar i då resurserna i ”stundens hetta” går till den dagliga verksamheten och innovationsarbetet prioriteras bort.

 5. Nyckeltal

  För att kunna utvärdera ett projekt och se vad den tid och de resurser vi lagt ner på projektet betalar tillbaka måste vi använda någon form av nyckeltal för att mäta detta. Ett nyckeltal skulle kunna vara ”time-to-profit” dvs den tid det tar tills en ny produkt eller tjänst ger vinst.

 6. Ledarskap och kultur

  Vi behöver i innovationsstrategin beskriva de egenskaper vi har behov av hos medarbetarna i form av talang, kompetens och erfarenhet för att kunna driva innovationsstrategin. Vi behöver också definiera den kultur vi eftersträvar i organisationen som stöttar innovationsstrategin. Var behöver vi utveckla?

 7. Innovationsplattformar

  En innovationsplattform skapas när man ser att insikter, mål och strategier verkar i en och samma riktning. Använd mallen för innovationsplattformar som du hittar under ledarskap för att testa dina koncept.

 

Med dessa 7 punkter på plats har du en bra utgångspunkt för ditt fortsatta innovationsarbete. En av de svåraste delarna men nog så viktiga är där man tvingas svara på frågor man ställer sig om den egna organisationen. Det är inte alltid helt enkelt när man sitter med ett inifrån-perspektiv. Ibland kan man behöva ta en utomstående till hjälp för att få tydliga svar. Där kan vi i InnovationLab vara till stor hjälp!

Lycka till!