0%
50%
100%

Innovationsledning

Förutsättningar

• Att det finns en innovationsstrategi för innovationsarbetet som beskriver vilka resurser vi har och hur de ska fördelas mellan olika typer av innovation samt hur innovationsarbetet ska bedrivas, följas upp och utvecklas.
• En beskrivning av ansvar och befogenheter för hur vårt innovationsarbete ska bedrivas, t ex ska det tydligt framgå hur beslut tas avseende innovation.
• En balanserad innovationsportfölj som som hjälper oss att jobba i riktning mot visionen och våra övergripande mål.

BEST PRACTICES

Innovationsarbetet blir aldrig färdigt. Att leda det kräver att man kontinuerligt följer upp innovationsportföljen och tar beslut om ändringar i den. Besluten ska vara baserade på en innovationsstrategi som i sin tur baseras på organisationens vision, uppgift, strategi med tillhörande mål och varumärke. Allt måste hänga ihop.

Innovationsstrategin beskriver hur mycket och vilka resurser vi har till förfogande och hur dessa ska fördelas samt hur vi ska jobba med innovation, t ex om vi ska vi blanda in kunder eller andra intressenter och hur vi inkluderar hela organisationen i innovationsarbetet. Dessutom är det mycket viktigt att strategin ser till att innovationsportföljen är väl balanserad mellan produktförbättringsprojekt (inkrementell innovation) och helt nya produktidéer som kan ge tillväxt (tillväxtskapande innovation). För att vi hela tiden ska bli bättre på innovation är det också viktigt att vi följer upp hur arbetet går och att vi drar nytta av erfarenheter.

Ett av de vanligaste problemen är att man fastnar i att göra små förbättringar på existerande produkter, s k inkrementell innovation. Existerande kunder och säljorganisationen trycker kanske på för att göra små förbättringar, och det känns riskfritt att låta alla resurser gå åt till att behålla den försäljning man har snarare än att ta fram innovationer som kan ge tillväxt. Det är lätt att glömma att omvärlden förändras snabbt och vi riskerar att bli offer för en helt ny idé som vänder upp och ner på marknaden om vi inte själva aktivt arbetar för att hitta sådana idéer. Därför är det viktigt att fördela resurser även till idéer som är mer långsiktiga även om risken är större. Risken att inte göra något alls är alltid ännu större!

Därför krävs att vi balanserar vår innovationsportfölj, d v s våra samlade innovationsprojekt, så att vi arbetar med såväl inkrementell som tillväxtskapande innovation. Man ska vara medveten om att riskerna är större i tillväxtskapande innovation, och därför bör en större andel än man först tror (eller vågar) vara tillväxtskapande.

Arbetsfrågor

Arbeta med dessa frågor i er organisation:

  1. Har vi en innovationsstrategi? Är den baserad på organisationens övergripande strategi? Känner alla till den?
  2. Hur tar vi beslut om innovation? Känner alla till hur beslut tas?
  3. Gör återkommande analys av innovationsportföljen. Leder den mot våra strategiska mål? Har vi den fördelning mellan inkrementell och tillväxtskapande som vi vill ha? Om inte, korrigera.
  4. Hur fördelar vi resurserna mellan inkrementell innovation och tillväxtskapande innovation?
  5. Hur stor andel av vår försäljning kommer från produkter nyare än 3 år? (Antal år beror på bransch.)
  6. Lanserar vi i tid, och till rätt kostnad?

Livlina

InnovationLabs konsulter tipsar om dessa insatser för att komma vidare i projektet:

  1. Workshop för att skapa en innovationsstrategi

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!