0%
50%
100%

Innovationsstrategi

FÖRUTSÄTTNINGAR

Att driva och lyckas med innovationsarbete kräver att ledningen är engagerad och ger uttryck för att innovation är strategiskt viktigt för företaget att lyckas.
En Innovationsstrategi hjälper organisationen att förstå både varför och hur innovationsarbetet skall bedrivas. En sådan strategi är en naturlig del i den övergripande planeringen och skall vara integrerad med denna.

BEST PRACTISES

En innovationsstrategi är en plan för hur innovationsarbetet skall bedrivas för att säkerställa att organisationen är konkurrenskraftig över tiden. Denna plan beskriver hur innovationsarbetet skall genomföras tillsammans med annan strategisk planering och med syftet att uppnå de mål som satts upp.

innovationsstrategi

Organisationer som är framgångsrika inriktar och avgränsar innovationsarbetet  för att effektivt kunna driva arbetet. För många är det ytterst en fråga om hur mycket resurser som kan avsättas. En  bred och alltför ambitiös innovationsstrategi riskerar att bli en papperstiger. Det krävs inte bara resurser utan även kompetens för att kunna driva bred innovation. Om innovationsstrategin är för begränsad finns risken för att det inte finns utrymme för revolutionär innovation och att planeringshorisonten hamnar mycket nära ”här och nu”.

En effektiv innovationsstrategi beskriver hur organisationen leder, mäter och styr innovationsarbetet. En strategi som inte går att följa upp och som inte bär mot målen riskerar att bli resultatlös.

En bra innovationsstrategi ger vägledning för hur processer, styr- och stödfunktioner behöver utformas. Den hjälper ledare och chefer, från översta nivån ner till den enskilde medarbetaren, att förstå hur arbetet skall bedrivas och vilka insatser som bäst stödjer de uppsatta målen.

 

 

ARBETSFRÅGOR

  1. Fundera över och diskutera varför och på vilket sätt innovation är viktigt för er organisation?
  2. Sätt upp konkreta mål för innovationsarbetet?
  3. Välj ut områden för innovationsinsatser i syfte att avgränsa och fokusera arbetet!
  4. Beskriv vilka forskningsfält, teknologier, trender och utvecklingsområden som skall bevakas!
  5. Diskutera och beskriv hur ni skall göra era kunder framgångsrika genom era innovationsinsatser!
  6. Ta fram nyckeltalen och en rutin/process för att kunna mäta, följa upp och styra ert innovationsarbete.

LIVLINA

Vi kan erbjuda en workshop för att tillsammans med ledningen och chefer ta fram en strategi för innovation.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!