0%
50%
100%

Ledarskap

Förutsättningar

Ledarskapet skapar förutsättningar för en nyfiken och lärande organisationskultur.  Ledarskapet skapar även förutsättningar för talanger att samverka och därigenom driva fram livskraftiga innovationer. I er innovationsstrategi har ni identifierat de ledaregenskaper som krävs för att forma och utveckla en innovationskultur. När alla delar går i takt och drar åt samma håll, så har ni  bra förutsättningar att lyckas med ert innovationsarbete. Verkningsgraden blir högre när kongruens (överensstämmelse) finns mellan delarna.

BEST PRACTICES

Det innovationsdrivande ledarskapet kräver nytänkande, mod, vision och handling av dig som ledare. Grunden är att ledarskapet vågar lita på sin egen organisation. Om det finns en tradition av kontroll, styrning, rapportering, drivet av operativa beslut blir utmaningen att driva ett förändringsarbete i verksamheten.

ledarskap

Här följer några erfarenheter från framgångsrikt ledarskap i  innovativa organisationer
1) Ledarskapet kommunicerar tydliga mål med innovationsarbetet.

2) Ledarskapet kan växla mellan en kreativa utforskande fas och en mer kontrollerande optimerande fas.

3) Ledarskapet har förmåga att skapa gränsöverskridande team inom organisationen.

4) Genom sitt sätt att leda skapar ledaren ”empowerment” hos chefer, personal och speciellt hos talanger.  Detta möjliggör snabbare och flexiblare processer i innovationsarbetet. Beslut fastnar inte.

5) Ett flexibelt ledarskap anpassar strukturen efter innovationsarbetet för att inte hämma talangerna i sin entusiasm att lösa ett problem. De formalisera inte organisation för tidigt utan lär under den initiala fasen. Ledarskapet måste kunna hantera en miljö där ett arbetssätt med lean-tänkande som grund kan samexistera med det flexibla förhållningssättet.

6) Effektiva innovationsledare förklarar hur företagets affärsmodell fungerar. Förståelse för denna skapar en ännu bättre förståelse för vilka behov er verksamhet och era kunder har av innovationer. Få organisationen att förstå helheten, den långsiktiga planen i verksamheten. Ge gärna det holistiska perspektivet.

7) Ledarskapet måste vara visionärt. Led genom frågor såsom: Vad är det som idag verkar omöjligt och som om det kunde genomföras skulle kunna påverka oss och våra kunder på ett genomgripande sätt?

8) Ledarskapet måste hjälpa organisationen att fokusera i innovationsarbetet och då på de komplexa problemställningarna och inte de enkla problemen som har lösningar utan en innovativ insats.

9) Ledarskapet måste kunna prioritera resurser så att bästa effektivitet uppnås.

 

Arbetsfrågor

  1. Diskutera hur ert ledarskap ser ut idag vilka delar ni vill tillföra för att kunna bli mer innovativa.
  2. Diskutera hur ni skall utveckla innovationsledarskapet både genom utbildning och genom rekrytering.
  3. Diskutera ledningsgruppens roll och sammansättning inom ramen för att utveckla er innovationsförmåga.

Livlina

  1. Vi kan erbjuda workshop för att tillsammans med ledningen och chefer ta fram en ledarskapsmodell för innovation.
  2. Vi kan erbjuda utbildning för ledningen och chefer i innovationsledarskap.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!