0%
50%
100%

Lärande

Förutsättningar

• För att säkra långsiktig framgång för vårt företag behöver vi ha en grundläggande syn på verksamheten att vi ska jobba med ständiga förbättringar.
• För att nå framgång med att ständiga förbättringar krävs att vi mäter olika saker som indikerar hur det går.
• Vidare krävs att vi ser på mätning som ett sätt att följa upp att vi blir bättre, snarare än att nå vissa värden till en viss tidpunkt.

BEST PRACTICES

Att jobba med lärande och ständiga förbättringar är en förutsättning för långsiktig framgång, och för det krävs en vilja att lära för att bli bättre. Sker en avvikelse är det viktigt att inte jaga syndabockar. Istället ska avvikelser ses som en chans att lära. Lärande kräver också tid för reflektion och en ambition att förstå varför en avvikelse uppstod, dvs. att hitta grundorsaken.

För att ständigt bli bättre behöver vi också komma överens om ett sätt att göra saker på, det som brukar kallas best practice. Om alla gör på sitt eget sätt blir det ju meningslöst att prata om ständiga förbättringar.

Ständiga förbättringar kräver också att relevanta saker mäts för att se att vi verkligen blir bättre över tid. När man pratar om mätning skiljer man mellan tillbakablickande och framåtblickande mätetal. Tillbakablickande mätetal ger information om hur bra vi varit hittills. Till exempel kan bidraget från innovationsarbetet mätas genom att följa upp andelen av försäljningen eller vinsten som kommer från nya produkter. Andra typer av tillbakablickande indikatorer är hur mycket vi spenderar på innovation och produktutveckling, och vilka typer av innovationer vi arbetar med. Hur stor andel av vårt arbete lägger vi på förbättringar av existerande produkter och hur stor andel lägger vi på helt nya produkter eller helt nya produktområden?

För att säkerställa att organisationen når framgång i framtiden behöver även sådant mätas som erfarenheten säger ger ett bättre resultat av innovationsarbetet.

Det kan handla om att mäta:
• Antalet nya idéer som skapas inom organisationen och antalet idéer som kommer utifrån.
• Hur lång är ”tid till vinst”, d v s hur lång tid det tar innan idén betalat sin utvecklingskostnad? ”Tid till vinst” är mer än ett mätetal, det är faktiskt ett sätt att tänka.

 

Arbetsfrågor

  1. Jobbar ni med best practice / normalläge och ständiga förbättringar? Ge exempel!
  2. Tar ni er regelbundet tid för att reflektera över vad som gått bra och mindre bra?
  3. Vad mäter din organisation med avseende på innovation idag?
  4. Hur används mätningarna? För att se hur det gick eller för att bli bättre framöver?
  5. Vilken är synen på avvikelser i din organisation? Jagas syndabockar eller ser vi avvikelser som en chans att bli bättre?
  6. Vilken är synen på mätetal och KPI:er i din organisation? Är fokus på måluppfyllelse för att få bonus eller används de för att följa att organisationen utvecklas i rätt riktning?

Livlina

Om det går trögt föreslår InnovationLab följande för att komma vidare:

  1. Workshop Mäta och styra för att förstå vad som mäts idag och av vilken anledning samt att definiera andra nya mätetal för innovationsarbetet
  2. Workshop Kom till samsyn i ledningsgruppen för att nå samsyn om bl a synen på avvikelser och lärande.

VI KAN BIDRA!

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!